Kodeks dobrych praktyk dla rynku franczyzy

WSPÓLNA INICJATYWA

Porozumienie na rzecz standardów franczyzy

Porozumienie na rzecz standardów franczyzy to wspólna inicjatywa franczyzobiorców oraz franczyzodawców, a także organizacji branżowych oraz ekspertów. Połączyło nas przekonanie, że rynek potrzebuje upowszechnienia dobrych praktyk oraz wspólnych wartości w różnych modelach franczyzowych, a także edukacji w tym zakresie. Postawiliśmy sobie za cel upowszechnienie pierwszego w Polsce Kodeksu Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy.

Po raz pierwszy przy jednym stole konsultacyjnym spotkała się tak liczna reprezentacja podmiotów działających we franczyzie, zrzeszających firmy, a także badających ten sektor rynku. Założenia do pierwszego w Polsce Kodeksu Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy zostały wypracowane w ramach zespołu roboczego ds. franczyzy. Dziś mamy przywilej zaprezentować treść Kodeksu, który powstał na bazie tych założeń. Z dumą i satysfakcją możemy powiedzieć, że wypracowany dokument uwzględnia zdecydowaną większość postulatów zgłaszanych przez reprezentantów branży na forum zespołu.

Kodeksowi Dobrych Praktyk dla rynku franczyzy patronują Polskie Stowarzyszenie Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców, Polska Izba Handlu, Polska Organizacja Franczyzodawców, Konfederacja Lewiatan, Krajowa Izba Gospodarcza oraz Federacja Przedsiębiorców Polskich, a wśród Sygnatariuszy znajdują się zarówno organizacja zrzeszająca franczyzobiorców, jak i największe sieci handlowe i usługowe działające w modelu franczyzowym. Inicjatywa jest otwarta dla wszystkich franczyzodawców oraz organizacji zrzeszających franczyzobiorców. Głęboko wierzymy, że jest to ważny krok w kierunku podnoszenia standardów działania oraz upowszechniania rzetelnych informacji na temat franczyzy, co leży w interesie obu stron tej relacji.

DOŁĄCZ DO NAS

Jak przystąpić do Kodeksu Dobrych Praktyk?

Sygnatariuszami Kodeksu Dobrych Praktyk mogą zostać franczyzodawcy i organizacje franczyzobiorców

Pobierz deklarację dotyczącą przestrzegania standardów i zasad wynikających z zapisów Kodeksu.

POBIERZ

Jeśli jesteś członkiem organizacji będącej partnerem Kodeksu, prześlij wypełnioną deklarację do swojej organizacji.

Jeżeli jednak nie należysz do organizacji będącej partnerem Kodeksu, kliknij poniżej i prześlij deklarację do przedstawicieli Partnerów inicjatywy.

PRZEŚLIJ

Partnerzy Kodeksu Dobrych Praktyk

Partnerzy i sygnatariusze o Kodeksie

Kodeks Dobrych Praktyk jest narzędziem uniwersalnym, które pozwala rozwijać synergię w relacjach pomiędzy franczyzodawcami i franczyzobiorcami na zróżnicowanym rynku. Jego formuła sprawia, że może być stosowany w wielu branżach, stąd liczymy na systematyczne poszerzanie grona sygnatariuszy.

Maciej Ptaszyński

Wiceprezes Zarządu Polskiej Izby Handlu

Wierzę, że Kodeks Dobrych Praktyk będzie punktem odniesienia dla rynku i przełoży się na doskonalenie współpracy między franczyzobiorcami i franczyzodawcami. Budujemy rynek na zasadach fair play, dlatego tak ważne jest zaprezentowanie reguł na nim panujących w uporządkowany i uzgodniony sposób. Cieszę, że jako franczyzobiorca miałem możliwość przewodzenia pracom nad Kodeksem od samego początku.

Paweł Tracz

Prezes zarządu Polskiego Stowarzyszenia Mikroprzedsiębiorców i Franczyzobiorców

Rynek franczyzowy jest bardzo różnorodny, dlatego Kodeks Dobrych Praktyk uwzględnia mnogość wyzwań stojących przed ponad 1300 franczyzodawcami i ponad 80 tys. franczyzobiorcami funkcjonującymi w różnych branżach. Cieszymy się, że taki dokument powstał i mamy nadzieję, że przyczyni się on do upowszechnienia dobrych wzorców.

Monika Dąbrowska

Polska Organizacja Franczyzodawców

Eksperci o kodeksie

Franczyza jest obecnie coraz popularniejszym modelem biznesu w wielu branżach na świecie i w Polsce. Główną przyczyną, dla której przedsiębiorcy od lat, niezależnie od sytuacji na rynku, decydują się na współpracę franczyzową, jest osiąganie efektu skali i wykorzystanie mocnych stron tego modelu biznesu, takich jak: synergia, ograniczenie ryzyka, wzrost konkurencyjności na lokalnym rynku. Małym i średnim przedsiębiorstwom handlowym współpraca z doświadczonymi sieciami o zakorzenionej pozycji rynkowej zapewnia konkurencyjność i rozwój. Jest to możliwe dzięki wykorzystaniu powiązań franczyzowych – szczególnego rodzaju więzi gospodarczej, które przynoszą korzyści wszystkim partnerom powiązania. Znaczenie franczyzy najlepiej widać na przykładzie branży spożywczej, gdzie mimo ogólnego spadku udziału sklepów ogólnospożywczych, ich liczba we franczyzie systematycznie rośnie. Warto zwrócić uwagę na fakt innowacyjności powiązań franczyzowych w Polsce oraz ich odporność na negatywne skutki kryzysów gospodarczych. Kodeks Dobrych Praktyk to kolejny krok w kierunku profesjonalizacji rynku, edukacji o franczyzie oraz zwiększania bezpieczeństwa obu stron współpracy franczyzowej.

dr Marta Ziółkowska

Instytut Zarządzania SGH w Warszawie

Kodeks Dobrych Praktyk dla Rynku Franczyzy doprecyzowuje i uszczegóławia zarówno postanowienia Europejskiego Kodeksu Etyki Franczyzy, jak i przepisy, które wyznaczają dziś ramy funkcjonowania franczyzy w Polsce. Na tle samoregulacji przyjętych w innych krajach wyróżnia go szeroki zakres regulacji i bardzo konkretny wymiar obowiązków przyjmowanych na siebie przez franczyzodawców. Co ważne, do Kodeksu mogą też przystąpić organizacje franczyzobiorców, które były i pozostają równoprawnym uczestnikiem procesu samoregulacji. Tak wypracowana samoregulacja jest więc skutecznym narzędziem kształtowania standardów współpracy franczyzowej - wiąże nie tylko na Sygnatariuszy, ale też promieniuje na ich kontrahentów, pracowników i klientów, a szerzej - na cały rynek franczyzy w Polsce.

dr Anna Hlebicka-Józefowicz

Kancelaria DZP, ekspert Konfederacji Lewiatan

Dołącz do sygnatariuszy

Dotychczas swoje podpisy pod deklaracją przystąpienia do Kodeksu Dobrych Praktyk złożyli: